Navigácia

Povinné zverejňovanie informácií

Povinné zverejňovanie informácií na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Sídlo: Základná škola, Školská 1, 908 01 Fiľakovo

Právna forma: škola s právnou subjektivitou, rozpočtová organizácia, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu.

Spôsob zriadenia: zriaďovacia listina vydaná 1.9.2008

Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň.

IČO: 37828860, DIČ: 2021611218

Riaditeľ školy: Mgr. Štefan Ujpál

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Andrea Fehérová

Zriaďovateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo

Primátor mesta: Mgr. Attila Agócs, PhD.

IČO: 00316075

Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry:

Organizačná štruktúra

 1. Útvar riaditeľa školy – organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. K útvaru riaditeľa patrí – riaditeľ – štatutárny orgán organizácie, zástupca riaditeľa, škodová a odškodňovacia komisia, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná komisia. Riaditeľ ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých záležitostiach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením rady školy. Zástupca riaditeľa je vedúci pedagogického útvaru. Jeho kompetencie a právomoci sú podrobne rozpracované v organizačnom poriadku Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo.
 2. Pedagogický útvar – k pedagogickému útvaru patrí metodické združenie, úsek primárneho vzdelávania, predmetové komisie, úsek nižšieho stredného vzdelávania, predmetové komisie, výchovný poradca a koordinátori, asistenti učiteľa. Ich kompetencie a právomoci sú podrobne rozpracované v organizačnom poriadku Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo.
 3. Hospodársko-správny útvar  – patrí sem hospodársko-ekonomický úsek, prevádzkový úsek. Ich rozsah pôsobnosti je podrobne rozpracovaný v organizačnom poriadku Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo.
 4. Útvar školského stravovania –  jeho rozsah pôsobnosti je podrobne rozpracovaný v organizačnom poriadku Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

Telefonicky: +421474381895, +421911932188

Osobne: riaditeľstvo ZŠ, Školská 1, 986 01 Fiľakovo

Poštou: Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo

Elektronickou poštou: zsfilakovo@gmail.com

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) zákona č 211/2000 Z.z. oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie:

Ak základná škola žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie, hoci len sčasti, vydá o tom do 15 dní od doručenia rozhodnutia písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto podania opravného prostriedku:

Odvolanie sa podáva na adresu Základnej škole, Školská 1,986 01 Fiľakovo povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Lehota podania opravného prostriedku:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby a odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z.z.

Spôsob podanie opravného prostriedku:

písomne, elektronickým prostriedkom podpísaným zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona (215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektroých zákonov), ústne do zápisnice

Z odvolania musí byť zrejmé: kto odvolanie podáva, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, dôvody odvolania, návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť

O odvolaní proti rozhodnutiu ZŠ, Školská 1, Fiľakovo rozhoduje zriaďovateľ školy Mesto Fiľakovo ako jeho nadriadený orgán. Odvolací orgán rozhodne  o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia do školy. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia: Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Podanie žiadosti o sprístupnenie informácií:

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.

Je potrebné, aby žiadosť obsahovala:

- identifikáciu povinnej osoby - komu je žiadosť určená

- identifikáciu žiadateľa - kto žiadosť podáva - oprávnená osoba - žiadateľ

- určenie požadovanej informácie - predmet žiadosti

- určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.

Spôsob podania žiadosti o informáciu:

- ústne - v pracovných dňoch od 7.00 - 15.00 hod.

- písomne – Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo

- telefonicky - +421474381895, +421911932188

- elektronicky - zsfilakovo@gmail.com

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií: všetky úkony bez poplatkov

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe:

- Ústava SR

- zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ. SŠ s ŠZ v znení neskorších predpisov

- zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 138/2004 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- zákon č. 311/2002 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

- zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

- zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

- zákon č. 502/2001 z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Školská 1 Fiľakovo
  Školská 1, 98601 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 895
  +421 911 932 188
  +421 47 43 81 987 (Školská jedáleň)

Fotogaléria