Navigácia

Dokumenty

Školský poriadok

Úvod 

 

 

 

            Školský poriadok zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou, ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.

 

            Školský poriadok upravuje podrobnosti o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, o organizácii vyučovania a vnútornom režime školy, o podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a o podmienkach nakladania s majetkom školy.

 

            Základná škola, Školská 1, Fiľakovo je plnoorganizovanou základnou školou. Školský poriadok Základnej školy, Školská 1 vo Fiľakove bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k nemu vykonávacích predpisov, ako aj ďalších právnych noriem súvisiacich s týmto zákonom pre výchovu a vzdelávanie žiakov. 

 

OBSAH

Článok 1   Pôsobnosť

Článok 2   Všeobecné ustanovenia

                    2.1   Organizácia školského roka

                    2.2   Organizácia vyučovacieho dňa

                             2.2.1   Základné údaje o prevádzke školy

                             2.2.2   Časový harmonogram dňa

Článok 3   Práva a povinnosti žiakov

                    3.1   Každý žiak má právo

                    3.2   Žiak je povinný

                    3.3   Žiakovi nie je dovolené

Článok 4   Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiakov

Článok 5   Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

Článok 6   Výchovné opatrenia

                  6.1   Pochvaly a iné ocenenia

                    6.2   Odmeňovanie žiakov

                    6.3   Opatrenia na posilnenie disciplíny

                    6.4   Postupnosť výchovných opatrení

                            6.4.1   Mimoriadne výchovné opatrenie

Článok 7   Zásady správania žiakov

                    7.1   Oslovenie,  pozdravy a komunikácia

                    7.2    Príchod do školy

                    7.3    Správanie žiakov na vyučovaní

                    7.4    Správanie žiakov počas prestávok

                    7.5    Odchod žiakov zo školy

                    7.6    Dochádzka žiaka do školy

                    7.7    Starostlivosť žiaka o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenia

                    7.8    Náplň práce týždenníkov

                    7.9    Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov a bezpečnosť

                    7.10   Správanie žiaka na verejnosti

                    7.11   Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

                  7.12   Školské stravovanie

                  7.13   Školský klub detí

Článok 8   Základné práva a povinnosti rodičov

                    8.1   Zákonný zástupca žiaka má právo

                    8.2   Zákonný zástupca žiaka je povinný

                    8.3   Spolupráca školy a rodiny

Článok 9   Ďalšie opatrenia

                    9.1    Postupy pri prechovávaní a užívaní legálnych a nelegálnych drog na  škole

                    9.2    Postupy, sankcie a opatrenia pri zistení šikanovania

                             9.2.1   Prevencia šikanovania

                             9.2.2   Metódy riešenia šikanovania školou 

                             9.2.3   Opatrenia školy na riešenie šikanovania

                             9.2.4   Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom  

                                        sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

                             9.2.5   Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov, osobami, ktoré sa 

                                        osobne starajú o dieťa alebo zariadením, v ktorom je žiak 

                                        umiestnený na základe rozhodnutia súdu

Článok 10   Záverečné ustanovenie

 

 

            Žiak sa v škole správa slušne v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava školský poriadok. Žiak by sa mal takto správať aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania, mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

 

Článok 1

Pôsobnosť

 

            Tento školský poriadok vydáva riaditeľ Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo na základe § 11 ods. 3 pís. t a§ 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 224/2011 MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 320 z 23.07.2008 o základnej škole. Uvedený školský poriadok je platný pre všetkých pracovníkov školy, žiakov školy a zákonných zástupcov žiakov školy od 20.11.2018.

 

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

 

2.1 Organizácia školského roka

 

            Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") tvorí desať po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov roka a člení sa na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína v septembri a končí sa v januári nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína vo februári a končí sa v júni bežného roka.

            V škole sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na škole nevyučuje. Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.  

            Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (1 týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).

            Riaditeľ školy môže v školskom roku žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a technických, poskytnúť v súhrne najviac päť dní voľna. Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, havarijnej situácii, epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.

            Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR.

 

2.2 Organizácia vyučovacieho dňa

            Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.

            Vyučovací proces je organizovaný najmä v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch podľa rozpisu schváleného riaditeľom školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

 

2.2.1 Základné údaje o prevádzke školy

 

a)      Školská budova sa otvára o 6.30 pre žiakov navštevujúcich Školský klub detí (ďalej len "ŠKD"). Pre ostatných žiakov školy sa budova školy otvára 15 minút pred začiatkom vyučovania.

b)      Začiatok vyučovania je o 7.50 hod.

c)      Popoludňajšia výchovno-vzdelávacia činnosť sa končí  najneskôr o 17.00 hod.

d)     Vyučovanie sa uskutočňuje najmä na vyučovacích hodinách. Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovuje školský vzdelávací program.

e)      Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zverejnený v triedach školy a na webovej stránke školy.

f)       Vyučovacia hodina trvá 45 minút; nemožno ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať.

g)      Vyučovacia hodina sa začína a končí zvonením.

h)      Medzi vyučovacími hodinami sú prestávky. Prestávky sa delia na malé prestávky a veľkú prestávku. Veľká prestávka po druhej vyučovacej hodine je 20-minútová.

i)        Škola pri organizovaní vyučovania iným spôsobom, súvisiacim s výchovno-vzdelávacou činnosťou, zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa samostatných plánov.

j)        Pri organizovaní vyučovania iným spôsobom, súvisiacim s výchovno-vzdelávacou činnosťou, určí škola zariadenie a dĺžku prestávok podľa charakteru činnosti s prihliadnutím na základné fyziologické, psychické a hygienické potreby žiakov.

 2.2.2 Časový harmonogram dňa:

 

ČAS

NÁPLŇ PRÁCE

6.30 – 7.35

výchovno-vzdelávacia činnosť pre žiakov navštevujúcich ranný ŠKD

7.35 – 7.50

príchod žiakov do školy, príprava na vyučovanie

7.50 – 13.10

vyučovanie podľa určeného rozvrhu

11.25 – 17.00

výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD,

výchovno-vzdelávacia činnosť v záujmových útvaroch školy

9.30 – 9.50

desiata

11.25 – 13.30

obed v školskej jedálni

 

 

 

VYUČOVACIA HODINA

TRVANIE VYUČOVACEJ  HODINY

PRESTÁVKA

1.

7.50 - 8.35

8.35 - 8.45

2.

8.45 - 9.30

9.30 - 9.50

3.

9.50 - 10.35

10.35 - 10.40

4.

10.40 - 11.25

11.25 - 11.30

5.

11.30 - 12.15

12.15 - 12.25

6.

12.25 - 13.10

 

  

 

Článok 3

Práva a povinnosti žiakov

 

3.1 Každý žiak má právo:

 

Ø  na bezplatné vzdelanie v ZŠ a má právo na  rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

Ø  na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností,

Ø  na bezplatné zapožičiavanie učebníc na povinné vyučovacie predmety,

Ø  byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia,

Ø  na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

Ø  vykonať opravné skúšky,

Ø  požiadať o komisionálne preskúšanie (požiada zákonný zástupca žiaka) do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,

Ø  na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny,

Ø  na výber budúceho štúdia, resp. povolania, poskytovanie poradenstva,

Ø  zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy,

Ø  primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu v zmysle vnútorných pravidiel školy,

Ø  zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných

aktivít, ktoré organizuje škola,

Ø  podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie, špeciálneho pedagóga,

Ø  na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených podľa § 24 zákona č. 245/2008,

Ø  na zrozumiteľný výklad učiva, má právo opýtať sa na poznatky, ktorým nerozumie,

Ø  na omyl, zmenu názoru a právo na vývin,

Ø  na objektívne hodnotenie,

Ø  obrátiť sa so svojimi problémami na učiteľa, riaditeľa školy,

Ø  individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

Ø  úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

Ø  poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

Ø  organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

Ø  úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

Ø  na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, po zaradení je jeho účasť povinná počas celého školského roka,

Ø  ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu humanizmu a demokracie,

Ø  na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

Ø  aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,

Ø  vymeškať vyučovanie pre chorobu, z dôvodu návštevy odborného lekára, vážnu udalosť v rodine, nepredvídané dopravné pomery či živelné pohromy,

Ø  žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú  jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

Ø  žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky,

Ø  na lekársku ochranu zdravia,

Ø  zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti, školského poriadku a neruší ostatných,

Ø  stravovať sa v školskej jedálni, kde sa zdržuje len počas výdaja obeda,

Ø  navštevovať školský klub detí, kde sa riadi pokynmi vychovávateľky v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠKD.

3.2 Žiak je povinný:

 

Ø  osvojiť si vedomosti, zručnosti a  návyky poskytované základnou školou, pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,

Ø  osvojiť si a zachovávať základné pravidlá, časový harmonogram a program školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére,

Ø  osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,

Ø  svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,

Ø  chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok v triede a školských priestoroch, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,

Ø  dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

Ø  chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

Ø  chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,

Ø  dochádzať na vyučovanie pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín sa zúčastňovať na činnosti, ktorú škola organizuje,

Ø  vypracovávať zadané domáce úlohy,

Ø  zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacích činností a akcií, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania,

Ø  ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

Ø  rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

Ø  rešpektovať zameranie a program školy,

Ø  zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s hygienickými i mravnými požiadavkami,

Ø  odchádzať zo školy bezprostredne po vyučovaní (dlhšie môžu v škole zostávať len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni /v školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru/, zostávajú v ŠKD, v záujmových útvaroch alebo im to v odôvodnených prípadoch dovolí niektorý vyučujúci, ktorý zabezpečí dozor nad žiakmi),

Ø  nahradiť škodu (uhradí zákonný zástupca žiaka) za úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodený majetok školy alebo školského zariadenia,

Ø  pred začiatkom vyučovacej hodiny si pripraviť pomôcky potrebné pre príslušný

vyučovací predmet, prípadne sa prezliecť do športového úboru alebo pracovného odevu,

Ø  nosiť žiacku knižku s vyplnenými údajmi na titulnej strane (nesmie byť znehodnotená kresbami, symbolmi, pokrčená, počmáraná),

Ø  neobmedzovať svojím konaním práva iných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

Ø  do školy nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa,

Ø  ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny, ak sa z vážnych a preukázateľných dôvodov nemohol pripraviť na vyučovaciu hodinu,

Ø  dostaviť sa do školy aj v prípade neúčasti  na výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej mimo školy a v čase riadneho vyučovania,

Ø  priniesť najneskôr do troch dní po nástupe do školy písomné ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní.

 

3.3 Žiakovi nie je dovolené:

 

Ø  prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou tabakové výrobky, alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

Ø  prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

Ø  prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

Ø  manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy školy a majetok školy,

Ø  znečisťovať a ničiť budovu školy, zariadenie učební,  sociálnych zariadení a ostatných priestorov školy,

Ø  používať v škole vulgárne výrazy, symboly, označenia a prejavy, ktoré nie sú v súlade s dobrými mravmi a etikou,

Ø  mať zapnutý mobilný telefón na vyučovacej hodine bez povolenia vyučujúceho (počas vyučovacích hodín musí byť uložený v taške žiaka), škola nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie mobilného telefónu,

Ø  bez povolenia  riaditeľa školy zhotovovať  v škole zvukové, vizuálne, alebo zvukovo-vizuálne záznamy,

Ø  bez povolenia vyučujúceho konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,

Ø  vystupovať a sedieť na parapetných doskách, vykláňať sa z okien, vyhadzovať cez okná veci, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách,

Ø  po zvonení na začiatok vyučovacej hodiny bez povolenia opustiť svoje miesto a učebňu,

Ø  podvádzať na vyučovaní a pri činnostiach súvisiacich s vyučovaním,

Ø  svojvoľne opustiť areál školy počas vyučovania a prestávok.

Článok 4

Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiakov

 

a)      Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania môže vykonávať podľa úrovne dosiahnutých výsledkov

·         slovným hodnotením,

·         klasifikáciou,

·         kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

b)      Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.

c)      Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch prvého až deviateho ročníka základnej školy sa môže hodnotiť slovne týmito stupňami:

·         dosiahol veľmi dobré výsledky,

·         dosiahol dobré výsledky,

·         dosiahol uspokojivé výsledky,

·         dosiahol neuspokojivé výsledky.

d)     Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.

e)      Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

·         1 - výborný,

·         2 - chválitebný,

·         3 - dobrý,

·         4 - dostatočný,

·         5 - nedostatočný.

f)       Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

·         1 - veľmi dobré,

·         2 - uspokojivé,

·         3 - menej uspokojivé,

·         4 - neuspokojivé.

g)      Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto:

·         prospel,

·         neprospel.

h)      Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:

·         prospel s vyznamenaním,

·         prospel veľmi dobre,

·         prospel,

·         neprospel.

i)        Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

j)        V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

k)      V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

l)        Žiak hodnotený slovne prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako "dosiahol dobré výsledky" a jeho správanie je hodnotené ako "veľmi dobré".

m)    Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako "veľmi dobré".

n)      Žiak hodnotený slovne prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako "dosiahol uspokojivé výsledky" a jeho správanie je hodnotené ako "veľmi dobré".

o)      Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako "veľmi dobré".

p)      Žiak hodnotený slovne prospel, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako "dosiahol neuspokojivé výsledky".

q)      Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.

r)       Žiak hodnotený slovne neprospel, ak z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako "dosiahol neuspokojivé výsledky".

s)       Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.

t)       Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky.

u)      Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí.

v)      Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov podľa § 7 ods. 6, je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov.

Článok 5

Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

 

a)      Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky:

·         ak je skúšaný v náhradnom termíne,

·         ak zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

·         ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

·         ak vykonáva opravné skúšky,

·         na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 35 a viac percent z plánovaného počtu hodín v predmete, respektíve nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov,

·         pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

·         pri individuálnom vzdelávaní.

b)      Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

c)      Zákonný zástupca žiaka môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

d)     O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa písm. a) rozhodne riaditeľ školy.

e)      Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

f)       Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

g)      Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

h)      Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

i)        Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky

·         podľa písm. h) vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra, a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný podľa písm. g) najneskôr do 15. októbra,

·         podľa písm. i) vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.

j)        Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

k)      Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.

 

Článok 6

Výchovné opatrenia

 

            Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

 6.1 Pochvaly a iné ocenenia

 

            Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za nezištnú pomoc, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje:

Ø  pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname,

Ø  pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,

Ø  pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,

Ø  pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy,

Ø  diplom

            Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

 

6.2 Odmeňovanie žiakov

 

            Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách školy môže byť žiakom udelené za polročné hodnotiace obdobie nasledovné výchovné opatrenia:

 

Kolo:

Umiestnenie na súťaži

Výchovné opatrenie

Realizácia

Školské

1. -3. miesto

pochvala triednym učiteľom

diplom + odmena z RR

Okresné

1. -3. miesto

pochvala riaditeľom školy

rozhodnutie RŠ+ odmena z RR

Krajské + vyššie

úspešný riešiteľ,

1. -3.miesto

pochvala riaditeľom školy

rozhodnutie RŠ+ odmena z RR

 

 

6.3 Opatrenia na posilnenie disciplíny

 

            Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované porušovanie školského poriadku. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

a)      zápis do žiackej knižky,

b)      zápis do Poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu,

c)      napomenutie triednym učiteľom,

d)     pokarhanie triednym učiteľom,

e)      pokarhanie od riaditeľa školy,

f)       znížená známka zo správania.

 

            Výchovné opatrenia uvedené v písm. d) až f) sa prijímajú za porušovanie školského poriadku zvyčajne za štvrťrok školského roku. Pokarhanie triedneho učiteľa sa udeľuje so súhlasom riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade, pokarhanie od riaditeľa školy alebo znížená známka zo správania sa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade. V prípade závažného porušenia školského poriadku je možné udeliť tieto výchovné opatrenie ihneď.

            O udelení výchovného opatrenia škola informuje zákonného zástupcu žiaka. Toto opatrenie sa žiakovi zaznamenáva do katalógového listu žiaka.

 

            Pri zápisoch  v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku alebo za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní môžu nasledovať výchovné opatrenia:

 

Počet zápisov za štvrťročné hodnotenie správania, resp. polročnú klasifikáciu/

počet neospravedlnených hodín

 

Výchovné opatrenie

3 zápisy/ 1-2 neospravedlnených hodín

Napomenutie triednym učiteľom

5 zápisov/ 3-6 neospravedlnených hodín

Pokarhanie triednym učiteľom

8 zápisov/ 7-15 neospravedlnených hodín

Pokarhanie riaditeľom školy

10 zápisov/ nad 15 neospravedlnených hodín

Znížená známka zo správania o 1 stupeň

12 zápisov/ nad 30 neospravedlnených hodín

Znížená známka zo správania o 2 stupne

15 zápisov/ nad 50 neospravedlnených hodín

Znížená známka zo správania o 3 stupne

 

            Ak žiak poruší školský poriadok viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie výchovné opatrenie.

 

6.4 Postupnosť výchovných opatrení

 

1.      pohovor učiteľa so žiakom,

2.      zápis do žiackej knižky a zároveň do klasifikačného záznamu,

3.      písomné predvolanie rodičov na pohovor s triednym učiteľom, z ktorého sa vyhotoví zápis a výsledok sa oznámi vedeniu školy,

4.      písomné napomenutie od triedneho učiteľa,

5.      písomné pokarhanie od triedneho učiteľa so súhlasom riaditeľa školy a po prerokovaní v pedagogickej rade,

6.      písomné pokarhanie od riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade,

7.      znížená známka zo správania.

       Ak žiak svojou agresivitou a svojím správaním ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov vyučovania alebo narúša výchovno-vzdelávací proces v takej miere, že znemožňuje ostatným vzdelávať sa, uvedené výchovné opatrenia 1-6 sa vynechajú a žiakovi bude udelená znížená známka zo správania na stupeň 2 – uspokojivé alebo 3 – menej uspokojivé, podľa závažnosti. Udelenie zníženej známky zo správania bude prerokované v pedagogickej rade a schválené riaditeľom školy.

       Pri zvlášť závažnom priestupku (úmyselné ublíženie na zdraví spolužiakovi, šikanovanie, vulgárnosť, arogancia voči vyučujúcemu, úmyselné poškodenie školského majetku, užívanie drog a omamných látok a pod.) postupnosť výchovných opatrení odpadá a problém sa rieši nasledovne:

Pedagogický zamestnanec:

1.      závažné porušenie školského poriadku oznámi ihneď riaditeľovi školy a triednemu učiteľovi žiaka,

2.      triedny učiteľ písomne upozorní rodičov na priestupky žiaka, pozve ich na pohovor s triednym učiteľom, z ktorého sa vyhotoví zápis,

3.      v prípade, že rodičia nereagujú na písomnú výzvu triedneho učiteľa, vedenie školy rodičov písomne predvolá na pohovor, z ktorého bude vyhotovený zápis,

4.      na najbližšej pedagogickej rade triedny učiteľ podľa závažnosti priestupku navrhne výchovné opatrenie, prípadne náhradu vzniknutej škody. Triedny učiteľ s vedením školy zabezpečí podľa potreby ďalšie kroky aj v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zriaďovateľom a pod.

 

6.4.1 Mimoriadne výchovné opatrenie

 

            Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie v zmysle § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

a) zákonného zástupcu žiaka,

b) zdravotnú pomoc,

c) policajný zbor.

            Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

 

Článok 7

Zásady správania žiakov

 

7.1 Oslovenie,  pozdravy a komunikácia

 

1.      Žiaci oslovujú zamestnancov školy zásadne: pán riaditeľ, pani učiteľka, pani vychovávateľka, pán školník, a podobne.

2.      Žiaci zdravia pozdravom: „dobrý deň“, „dobré ráno“. Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí.

3.      Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.

4.      Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci takisto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.

5.      Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s počítačom, praktických cvičeniach žiaci zdravia vyučujúceho dohodnutým spôsobom, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.

6.      Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

7.      Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi, i za neprítomnosti učiteľa, sa považuje za porušenie školského poriadku.      

 

7.2  Príchod do školy

 

1.      Žiaci prichádzajú do školy tak, aby pred začiatkom vyučovania boli vo svojej triede s pripravenými učebnými pomôckami na vyučovaciu hodinu.

2.   Do školskej budovy žiaci ráno vchádzajú určeným vchodom najskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania. Výnimkou sú žiaci, ktorí navštevujú ranný Školský klub detí.

3.   Do školskej budovy vchádza žiak s očistenou obuvou, vo vyhradenom priestore sa prezuje do prezuviek, topánky a vrchný odev si odloží na určené miesto.

4.      Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u triedneho učiteľa.

5.      Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sú porušením školského poriadku. Ak nenastane náprava, žiakovi bude udelené výchovné opatrenie.

6.      Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci podľa určenia vyučujúceho, ktorý žiakov vpustí do budovy a odvedie do príslušnej učebne. Vstup do budovy školy je bez vedomia vyučujúceho zakázaný.

 

7.3  Správanie žiakov na vyučovaní

 

1.      Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie.

2.      Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu na vyučovanie potrebuje. Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku.

3.      V prípade, že si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky

na vyučovanie, môže mu byť uložené niektoré z výchovných opatrení.

4.      Žiak má podľa zasadacieho poriadku miesto určené triednym učiteľom. Na delených                                         

a zlúčených hodinách si zasadací poriadok určí príslušný vyučujúci.

5.      Žiak sa na vyučovaní správa slušne a nevyrušuje ostaných účastníkov vyučovania.

6.      Ak žiak chce na vyučovacej hodine odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.  Triedu, učebňu alebo školský dvor  môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa .

7.      Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny s uvedením dôvodu.

8.      Na hodiny TEV sa žiak prezlieka do čistého úboru podľa pokynov učiteľa TEV.

9.      Žiaci chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov.

10.  Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov na hodine TEV cvičiť, prinesie písomné ospravedlnenie od zákonného zástupcu. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako jeden týždeň, predloží vyučujúcemu TEV potvrdenie od lekára.

11.  Svoje miesto žiak udržiava v čistote a v poriadku. Pred opustením učebne žiak prekontroluje poriadok a čistotu, odstráni prípadné nedostatky.

12.  Každý drobný úraz alebo zdravotný problém žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu.

13.  Manipulovať oknom, svetelnými vypínačmi, didaktickou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení hradí škodu rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka. Ak sa vinník nezistí, škodu uhradí kolektív triedy.

14.  Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu nejakej svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

15.  Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

7.4  Správanie žiakov počas prestávok

 

1.      Počas prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Žiak desiatuje zvyčajne cez prestávku po druhej vyučovacej hodine v určenom priestore.

2.   Počas prestávok sa žiaci správajú disciplinovane, neohrozujú zdravie a bezpečnosť seba a iných, udržiavajú čistotu a poriadok v priestoroch školy, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru.

3.      Ak majú žiaci vyučovanie v inej učebni, pripravia si potrebné veci a disciplinovane čakajú na príchod vyučujúceho, ktorý ich do učebne odvedie. V učebni sa správajú podľa prevádzkového poriadku danej učebne.

4.      Po učebné pomôcky chodia určení žiaci cez prestávky.

 

7.5  Odchod žiakov zo školy

 

1.      Pred odchodom z triedy žiak zanecháva svoje miesto upravené, uloží si svoje veci do tašky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyloží stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny. Týždenníci skontrolujú stav triedy, postarajú sa o čistotu tabule.

2.      Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu zoradení  a pod jeho vedením všetci odídu do šatne. V šatni sa prezujú, oblečú si svoje zvršky a pod dozorom vyučujúceho opustia priestory šatne.

3.      Po skončení vyučovania idú žiaci domov, na obed do školskej jedálne alebo do ŠKD. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy nie je dovolené.

4.   Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí zodpovednosť vyučujúceho za žiaka.

5.      Do školskej jedálne odchádzajú stravujúci sa žiaci disciplinovane. Počas obeda dodržiavajú zásady kultúrneho stolovania. Stravujúci sa žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, odchádzajú po naobedovaní sa domov.

6.      Žiak nesmie po skončení vyučovania v učebniach a na chodbe nechať prezuvky, pomôcky, ani žiadne iné osobné veci.

7.      Zo školskej akcie môžu žiaci odísť domov len so súhlasom učiteľa.

 

7.6  Dochádzka žiaka do školy

 

1.      Povinná školská dochádzka je 10-ročná. Za riadne plnenie školskej dochádzky žiaka sú zodpovední obidvaja rodičia (zákonný zástupca) žiaka.

2.      Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Voliteľné predmety a záujmová činnosť, ak sa na ne žiak prihlásil, sú tiež povinné.

3.      Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, je jeho zákonný zástupca povinný bezodkladne škole alebo školskému zariadeniu oznámiť príčinu jeho neprítomnosti, najneskôr do dvoch dní.

4.      Ak žiak vymešká vyučovanie pre vopred známu príčinu, jeho rodič (zákonný zástupca) požiada o uvoľnenie žiaka z vyučovania prostredníctvom žiadosti alebo úradného dokladu.

5.      Žiadosť o uvoľnenie musí byť:

-    písomná a podpísaná rodičmi (zákonným zástupcom) pre 5a,b (v mimoriadnych  

     prípadoch i pre 5c)

-    ústna, keď žiaka osobne ospravedlní a odvedie  priamo  rodič (zák. zástupca)  

     alebo osoba splnomocnená na tento úkon - pri odchode žiaka zo školského   

     vyučovania počas dňa:

     a)   na viac hodín alebo jeden deň dáva súhlas triedny učiteľ,

     b)   na dva a viac dní, len na základe písomnej žiadosti rodičov (zák. zástupcu)   

           dáva súhlas riaditeľ školy,

     c)   na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny  (písomná žiadosť rodičov s     

           oznámením ich zodpovednosti v prípade úrazu žiaka; ústna žiadosť rodiča 

           alebo osoby splnomocnenej na tento úkon pri osobnom prevzatí žiaka zo školy)   

           dáva súhlas príslušný vyučujúci.

Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

6.   Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní.

7.   Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú  

      vyučovaciu hodinu, žiak sa na vyučovaní predmetu nezúčastňuje len na základe rozhodnutia riaditeľa školy vydaného na žiadosť zákonných zástupcov žiaka.

8.   Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na vyučovaní sa uznáva najmä: choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach, iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole podľa posúdenia riaditeľa školy.

9.   Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie dôvodu svojej neprítomnosti.

10. Ak žiak alebo niektorá z osôb, s ktorou žiak býva v jednej domácnosti, ochorie na prenosnú chorobu, rodič túto skutočnosť bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi žiaka alebo riaditeľovi školy.

11. Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi resp. riaditeľovi školy každé vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov.

12. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá nebola ospravedlnená zákonným zástupcom.

13. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú povinnú školskú dochádzku - neprítomnosť žiaka na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú.

14. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole na vyučovaní sa žiakovi udeľuje podľa závažnosti niektoré z výchovných opatrení uvedených v tabuľke Článku 6, časti 6.3 tohto školského poriadku.

15. Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, príp. inom zariadení a zúčastňuje sa tam výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho neúčasť na vyučovaní sa do triednej knihy nezapisuje.

      16. Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 5 vyučovacích hodín, triedny učiteľ  

            informuje o tejto skutočnosti zákonných zástupcov preukázateľným spôsobom  

            (písomným záznamom v žiackej knižke).

16.  Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, škola bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa  

      trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

17.  Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom   

      školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia školy začať priestupkové   

      konanie podľa § 6 ods. 4, § 37 zákona č. 596/2003 Z. z.

18.  Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie so spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

 

7.7  Starostlivosť žiaka o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenia

 

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje    

     miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný 

     nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.

2. Akékoľvek poškodenie učebnice, učebnej pomôcky, zariadenia školy z nedbanlivosti alebo    

    úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka (zákonný zástupca).

3. Žiak chráni školský areál, neničí prírodniny, budovy školy, oplotenie.

 

7.8  Náplň práce týždenníkov

 

            Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ: Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe.

 

Ich povinnosťou je:

Ø  pred každou vyučovacou hodinou zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie,

Ø  na začiatku hodiny hlásia neprítomných žiakov,

Ø  po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, skontrolujú čistotu v triede,

Ø  týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou - počas prestávky vypínajú osvetlenie tried,

Ø  pri  zistení, že v triede je niečo pokazené, oznámia túto skutočnosť ihneď triednemu učiteľovi.

 

7.9  Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov a bezpečnosť

 

1.  Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a 

     upravený vhodne a čisto.

2.  Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou

     chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.

3.  Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku  

     školského roka triednym učiteľom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady

     bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie

     úrazom.

4.   Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať učiteľov školy konajúcich dozor.

5.   Zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v škole ako prezuvky   

      tenisky, šľapky a cvičky.

6.   Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy

       fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.

7.    Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i  

       pred každým jedlom.

8.    Každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržiaval správnu vzdialenosť pri písaní a  

       čítaní.

9.    Každý pedagóg je povinný zohľadňovať  zrakové, sluchové chyby i výšku vzrastu žiaka.

       Odporúčanie: vydať platný zasadací poriadok.

10.  V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti 

       a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.

11.  Pred začiatkom činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, je pedagóg preukázateľne   

       povinný poučiť a upozorniť žiakov na možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.

12.  Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci  žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na   

       vážnejší úraz alebo ochorenie lekársku pomoc žiakovi zabezpečí škola, o úraze alebo 

       ochorení informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše do zošita úrazov vyučujúci, ktorý ho   

       zistil.

13.  Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca

       (vyučujúceho, dozorkonajúceho, triedneho, vychovávateľku...).

14.  Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi, je povinný o úraze alebo

       ochorení informovať rodičov žiaka.

15.  Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je

       povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.

16.  Ak si úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu vyžaduje neodkladnú lekársku

       pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu   

       lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej

       prvej pomoci.

17.  Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v  

       škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť učitelia konajúci   dozor.

 

7.10 Správanie žiaka na verejnosti

 

            Žiak je povinný správať sa slušne i v čase mimo vyučovania, mimo školy – počas voľných dní a počas školských prázdnin.

            Aj mimo školy chráni svoje zdravie a zdravie iných. Dbá na bezpečnosť, dodržiava predpisy pre chodcov, cyklistov.

            V prípade priestupku mimo školského vyučovania a oznámení priestupku políciou, sa pri hodnotení správania žiaka bude na túto skutočnosť prihliadať.

 

7.11 Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

            Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy.

            Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci školského roka vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny.

 

7.12 Školské stravovanie

 

1.  Žiaci, resp. zákonný zástupca žiaka, sú povinní zaplatiť stravné  do 20. dňa v mesiaci.

2.  Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.

3.  V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas  konzumácie stravy.

4.  V ŠJ sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov 

     ŠJ.

5.  Do priestorov kuchyne majú žiaci vstup zakázaný.

6.  Po konzumácii stravy je stravník povinný  ním použitý kuchynský riad  a príbor vrátiť do  

     odkladacieho okienka pre použitý riad.

7.  V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému 

     dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý

     býva príčinou školského alebo pracovného úrazu.

8.  Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok si odstráni sám alebo

     požiada pracovníčku pri odbere použitého riadu o uvedenie stola do dobrého hygienického

     stavu.

9.  Rozpis jedálneho lístka na týždeň majú stravníci vyvesený na nástenke v škole i webovej

     stránke školy.

10. Žiaci, ktorí nebudú tento školský poriadok v jedálni dodržiavať, môžu byť, podľa rozhodnutia dozoru, z jedálne vykázaní a naobedovať sa budú môcť ako poslední. Ak včas  

      nezaplatia stravné, budú zo stravovania vylúčení.

 

7.13 Školský klub detí

 

1.      Do ŠKD prichádzajú prihlásení žiaci ráno pred vyučovaním, najskôr o 6.30 hod. alebo po skončení poslednej vyučovacej hodiny.

2.      Zo ŠKD je žiak uvoľnený iba na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo pre chorobu.

3.      Odchod žiaka zo ŠKD je vyznačený na zápisnom lístku. ŠKD ani záujmovú činnosť ŠKD nesmie žiak svojvoľne opustiť. Zmenu času žiakovho odchodu musí rodič (zákonný zástupca) dopredu písomne oznámiť vychovávateľke.

4.      Činnosť ŠKD je v pondelok až piatok podľa aktuálneho rozpisu do 16.45.

5.      V ŠKD sa žiaci riadia zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku a podľa vnútorného poriadku školského klubu detí.

6.      Zo ŠKD žiak odchádza v sprievode zákonného zástupcu, prípadne osoby určenej v zápisnom lístku, alebo sám v čase vyznačenom na zápisnom lístku. Odísť svojvoľne nemôže.

 

Článok 8

Základné práva a povinnosti rodičov

 

 8.1 Zákonný zástupca žiaka má právo

 

·         vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa platného zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,

·         žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

·         oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

·         byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

·         na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

·         zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

·         vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

·         na toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia, zázemia a prejavu,

·         byť volený do Rady školy a Rady rodičov,

·         na odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa,

·         na integrovanie svojho dieťaťa,

·         na povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,

·         pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimoškolskej činnosti,

·         na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod.

·         byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

8.2 Zákonný zástupca žiaka je povinný

 

·         prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,

·         vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

·         dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

·         dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

·         informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

·         nahradiť škodu, ktorú žiak z nedbanlivosti alebo úmyselne zavinil,

·         Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť škole alebo školskému zariadeniu príčinu jeho neprítomnosti; za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach,

·         informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

·         oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní,

·         po prihlásení žiaka do ŠKD pravidelne a včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a dbať, aby žiak pravidelne dochádzal do ŠKD,

·         formou informovaného súhlasu vyjadriť stanovisko k účasti dieťaťa na školskej akcii realizovanej mimo budovy školy,

·         poskytnúť škole telefónne číslo pre rýchly odôvodnený kontakt rodiča a školy,

·         nevstupovať počas vyučovania do priestorov tried v škole , 

·         sledovať a podpisovať záznamy v žiackej knižke a internetovej žiackej knižke, ktorá je prostriedkom informácií pre zákonných zástupcov o prospechu a správaní žiaka,

·         neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka, príp. iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

 

8.3 Spolupráca školy a rodiny

 

 • Škola informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka. Do žiackej knižky sa okrem hodnotenia žiaka vpisujú aj dôležité oznamy pre zákonných zástupcov. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
 • Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine...
 • Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.

 

Článok 9

Ďalšie opatrenia

 

9.1  Postupy pri prechovávaní a užívaní legálnych a nelegálnych drog na  škole

 

1.      Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze, a to aj mimo školy.

2.       Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.

3.       Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho problémoch, príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného záznamu, informuje rodičov žiaka (zákonného zástupcu) a v nastávajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť.

4.       Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam, triedny učiteľ žiakovi udelí pokarhanie triednym učiteľom.

5.      Ak ani potom nedôjde k zmene postojov žiaka, triedny učiteľ predvolá rodičov (zákonného zástupcu) a zorganizuje  spoločné stretnutie za účasti  koordinátora prevencie drogovej závislosti. Nasleduje pokarhanie žiaka riaditeľom školy a zápis do triedneho výkazu.

6.      Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch rodičov (zákonného zástupcu žiaka), koordinátora prevencie drogových závislosti, riaditeľa školy, výchovného poradcu, prípadne policajta alebo kurátora.
Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Žiakovi bude znížená známka zo správania.

7.      Povinnosťou triedneho učiteľa je vhodnou formou informovať rodičov (zákonného zástupcu) žiaka, spôsob riešenia zaznamenávať v klasifikačnom zázname, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov.

8.      Učiteľský dozor bude v čase prestávok vykonávať v predmetnej veci kontrolu priestorov školy, hlavný dôraz bude klásť na sociálne zariadenia.
 

9.2  Postupy, sankcie a opatrenia pri zistení šikanovania

 

9.2.1 Prevencia šikanovania

 

1. Sme škola, kde sa netoleruje šikanovanie v žiadnych podobách.

2. V rámci účinnej prevencie šikanovania a v zmysle smernice MŠVVaŠ SR č. 36/2018 škola:

a)      bude vytvárať priaznivú klímu v škole,

b)      zabezpečí úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi, jasne vymedzí možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),

c)      školským poriadkom jasne stanoví pravidlá správania, vrátane sankcií za ich porušovanie, bude viesť písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,

d)     v súlade s pracovným poriadkom, v prípade potreby zaistí zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch, kde by mohlo k šikanovaniu dôjsť (záchod, chodba ...),

e)      pri riešení problémov so šikanovaním bude úzko spolupracovať s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie,

f)       stanoví pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom oznamovaciu povinnosť okamžite na problémy šikanovania upozorniť vedenie školy, ktoré bude bez meškania problém riešiť a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.

 

9.2.2 Metódy riešenia šikanovania školou 

 

1.      Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení zisteného šikanovania.

2.      Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä

a)      zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí,

b)      zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,

c)      vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas preverovania šikanovania,

d)     preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili,

e)      zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom,

f)       zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami,

g)      uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom informatizácie alebo externým expertom,

h)      kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania                          

       1. zákonných zástupcov,                                                                                               

       2. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,                                                                 

       3. zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,              

       4. zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený,

i)        kontaktuje miestne príslušné centrum,

j)        zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy,

k)      vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,

l)        zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov,

m)    ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu(v prípade podozrenia na spáchanie trestného činu sa uvedené ohlasuje orgánom činným v trestnom konaní, t.j. policajtovi alebo prokurátorovi. V prípade podozrenia na spáchanie priestupku sa uvedené ohlasuje príslušnému okresnému úradu.).

9.2.3        Opatrenia školy na riešenie šikanovania

1.      Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je obeť umiestnená na základe rozhodnutia súdu sú najmä                                  a) odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,                                              

      b) zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom,                 

      c) zaistenie bezpečia obete,                                                                                                 

      d) zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v článku 3 ods. 2. smernice MŠVVaŠ SR č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

2.     Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je agresor umiestnený na základe rozhodnutia súdu sú najmä                a) odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra,

      b) preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor schopný stále   

          ohrozovať svoje okolie,                                                                               

      c) uloženie opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z.z..

3.      Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo  podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc.

9.2.4        Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

    1. Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že    

        žiak sa dopustil 

        a) šikanovania,                                                                                                                               

        b) spáchania trestného činu alebo opakovane páchal priestupky v súvislosti so     

            šikanovaním.

    2. Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   

        oznámiť

        a) podozrenie podľa odseku 1,                                                                                                               

        b) skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov,                                                     

        c) opatrenia, ktoré prijal podľa článku 9.2.2 alebo článku 9.2.3.          

 

9.2.5        Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov, osobami, ktoré sa osobne    

            starajú o dieťa alebo zariadením, v ktorom je žiak umiestnený na základe   

            rozhodnutia súdu

1.      Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete a s rodinou agresora.

2.      Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií.

3.      Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora a osobám, ktoré sa osobne starajú o dieťa alebo zariadeniu, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu, umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo do liečebno-výchovného sanatória.

4.      O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.

 

 

Článok 10

Záverečné ustanovenie

 

Tento školský poriadok ruší školský poriadok zo dňa 25.02.2015.

Tento školský poriadok nadobúda platnosť od dňa 20.11.2018.

 

          Vo Fiľakove, dňa 19.11.2018                                                                   Mgr. Štefan Ujpál,riaditeľ školy

 

    

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Školská 1 Fiľakovo
  Školská 1, 98601 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 895
  +421 911 932 188
  +421 47 43 81 987 (Školská jedáleň)

Fotogaléria