Navigácia

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Archív akcií

2007/2008

   Požiarna akcia  18. 9. 2007

 

         pri vzniku požiaru    v budove školy, požiarna hliadka sa pokúšala uhasiť simulovaný požiar a keď sa jej to nepodarilo, zavolala hasičov. Záchranári nám ukázali, ako sa transportuje zranený žiak, ktorý zostal v budove. Požiarnici pomáhali pomocou rebríka a plošiny zachrániť ľudí zo strechy školy a na vyhliadku vzali aj naše pani učiteľky i žiakov.Fotky hľadajte vo fotoalbume!
 

Turnaj prípraviek vo futbale  21. 9. 2007


 Veľkú radosť máme aj z našich najmenších futbalistov. Kráčajú hrdo v šľapajách tých starších, veď žiaci našej školy získali v tomto turnaji 1. miesto!


  Beh ulicami mesta  2. 10. 2007

 

     Na tomto podujatí sa naši rýchli žiaci a rýchle žiačky umiestnili nasledovne:
Mladšie žiačky: 1. miesto - Petra Zdechovanová - 6.A
                        2. miesto – Viktória Vargová – 6.A  
                        3. miesto – Katarína Ješšová – 6.A
Staršie žiačky:  2. miesto – Veronika Takácsová – 7.B
                        3. miesto – Jana Fukáčová – 8.B
Mladší žiaci:     1. miesto – Milan Perenčei  - 6.A
Starší žiaci:      1. miesto – Peter Csaba – 9.B

                                             Pasovanie prvákov 5.10.2007    


     5.október 2007 bol pre našich prváčikov dňom s veľkým tlačeným D. Prijímali sa totiž do nášho cechu školského. A to nielen tak - ledajak.
Pani vychovávateľky im pripravili ťažké úlohy, ktoré zvládnu len ozajstní školáci. Pre nich to však bola hračka. Od začiatku až do konca bojovali ako levy. Do jedného obstáli a tak ich všetkých prijali. Gratulujeme!!! Obrázky z Pasovania prvákov si môžete pozrieť vo fotoalbume.
Štefan Ujpál

Exkurzia žiakov 9. ročníka do Krajskej hvezdárne a planetária  Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom  17. 10. 2007


?>?>?>?>     Tak ako aj po iné roky, i tento sme sa spolu s deviatakmi vybrali do Hvezdárne v Žiari nad Hronom. Jej prehliadku  sme začali v planetáriu, kde nám predstavili pomocou zložitého premietacieho prístroja hviezdnu oblohu, planéty, súhvezdia  a ďalšie objekty vesmíru. Páčilo sa nám tu tak veľmi, že sme si sľúbili, že sa sem ešte tento rok vrátime. Pokračovali sme návštevou prednáškovej sály. Tu nám premietli film o slnečnej sústave a podrobne nám opísali jednotlivé planéty a niektoré ich mesiace. Návštevu hvezdárne sme zakončili  v kupole s ďalekohľadom. Na našu smolu však práve v tento deň, aj keď bola dobrá viditeľnosť, neboli viditeľné slnečné škvrny. Celý program pomôže deviatakom pri ich učení sa o astronómii.
 

Timravina studnička 23.10.2007

 

     Tento rok sa na našej škole opäť uskutočnila súťaž v prednese prózy - Timravina studnička.
Naši tretiaci a štvrtáci v nej predviedli skvelé výkony. Porote zloženej z pani učiteliek som teda vôbec nezávidel,pretože vybrať troch najlepších z toľkých šikovných žiačikov bolo určite ťažké.
Nakoniec však museli rozhodnúť a rozhodli nasledovne:
1.miesto Barbora Jackuliaková, 4.A
2.miesto Vanesa Cifferiová, 3.B
3.miesto Eva Ligártová, 3.B
Cenu divákov získala Michaela Krnáčová z 3.B
Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom gratulujeme!!!Obrázky zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume.
školský škriatok

  Obvodné kolo súťaže „Zlatá guľôčka“  24. 10. 2007


     Možno aj na našej škole rastie Superstar. Presvedčila nás o tom Veronika Vargová zo 6.A triedy. V II. kategórii sa umiestnila  na 1. mieste. Gratulujeme!


Turnaj fiľakovských základných a stredných škôl v basketbale dievčat  26. 10. 2007


     sa zaradil už medzi každoročné tradície nášho mesta. Naše dievčatá sa nezľakli ani silnej konkurencie zo stredných škôl a vybojovali nám výborné  2. miesto. Gratulujeme!


Majstrovstvá okresu v plávaní  29. 10. 2007


     V meste síce nemáme plaváreň, ale o to viac sa cení úspech žiaka 8. A triedy Adama Makšiho, ktorý sa umiestnil na krásnom 3. mieste. Gratulujeme!

 

    Tekvicové popoludnie + Halloween

 

    Ako to všetko bolo 29. 10. 2007 popoludní? Počasie bolo krásne, slnečné, priniesli sme si mnoho tekvíc a vyrezávanie tekvicových strašiakov nám išlo od ruky. Ochotne nám pri tom pomohli p. vychovávateľky, rodičia i žiaci z 9.A. Podarilo sa nám vyrobiť krásne strašidlá nielen z tekvíc, ale aj zo seba. Veľký úspech mala Denisa Gaberová z 9.A, ktorá zástupom malých strašidiel pomáhala dotvoriť celkový zjav  pomaľovaním  tváre či rúk fixkami na telo.Presvedčte sa sami- fotografie nájdete vo fotoalbume!
Mgr. Andrea Jaloviarová, 9.A a vychovávateľky


 

Timravina studnička 8.11.2007

 

     K tradíciám našej školy patrí prednes poézie a prózy. Školské kolo recitačnej súťaže Timravina studnička sa konalo 25. októbra 2007. Súťažilo sa v troch kategóriách (podľa veku súťažiacich). Podmienkou bol prednes slovenskej prózy. K najšikovnejším recitátorom patrili:
I. kategória: Barbora Jackuliaková (4.A)
II. kategória: Natália Ballová (5.A)
III. kategória: Kristína Karcagová (8.A), ktorí postúpili na okresné kolo do Lučenca.
Okresné kolo sa konalo v CVČ v Lučenci 7.11.2007. Barborka Jackuliaková vyhrala 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo 23. 11. 2007 v Dome kultúry B.S.Timravy v Lučenci. Barborka sa síce na tejto súťaži neumiestnila na prvých troch miestach, napriek tomu jej všetci blahoželáme za skvelý výkon a sme jej vďační za reprezentáciu našej školy. Vďaka patrí aj p. uč. Fajčíkovej, ktorá ju na túto súťaž pripravila.Pozrite si fotoalbum!
Alica Tomiová, Andrea Szőkeová


 

Týždeň vedy a techniky 12.11. - 16.11.2007

 

     V rámci celoslovenského "Týždňa vedy a techniky" sa uskutočnila aj v našej škole výstavka pomôcok a pokusov z fyziky a chémie, na ktorej sme privítali všetky triedy i predškolákov z MŠ na Štúrovej ulici. Žiaci i predškoláci mohli vidieť zaujímavé pokusy z rôznych oblastí fyziky – z optiky, akustiky, mechaniky, molekulovej fyziky, hydrodynamiky, elektriny, na stenách si mohli prezrieť práce žiakov – rôzne referáty a projekty . Veľký ohlas mali aj chemické pokusy, ktoré deviataci pripravili za pomoci p. uč. Bábelovej. Fyzikálne pokusy si žiaci pripravili a naštudovali pod vedením p. uč. Jaloviarovej. Všetci  prezentujúci deviataci i ôsmaci si zaslúžia poďakovanie za vynikajúci výkon. Veď prezentovať rovnaké pokusy pre 18 tried našej školy i pre predškolákov z MŠ Štúrova nebola maličkosť. Ďakujeme! Fotky hľadajte vo fotoalbume.
Mgr. Andrea Jaloviarová,žiaci 9.A,9.B,8.A 

 

                                           Dlhý, Široký a Bystrozraký 25.11.2007

     Žiaci 3.B triedy si spestrili nedeľné popoludnie a vyrazili autobusom do Zvolena.Ich cieľom bolo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, kde na nich čakali traja známi kamaráti Dlhý, Široký a Bystrozraký.
Rozprávka podaná v divadelnej atmosfére bola skutočne nádherným zážitkom a budeme na tú krásu ešte určite dlho spomínať.
Štefan Ujpál 

                                              Spievajže si, spievaj 28.11.2007

     Dňa 28.11.2007 sa uskutočnila súťaž Spievajže si, spievaj v dome Matice slovenskej vo Fiľakove. Zúčastnili sa na nej aj žiaci I stupňa ZŠ-Školská 1 ,ZŠ-Farská Lúka a MŠ vo Fiľakove.
Žiaci našej školy sa mohli preukázať svojim talentom a vynikajúcimi speváckymi hlasmi. Umiestnili sa nasledovne:
V kategórii 1.-2. ročník sa na 2. mieste umiestnil Roland Koronczi 1.B, 3.miesto Jakub Kalicsák 2.A, cena poroty Erik Silváš 1.A.
V kategórii 3.-4. ročník sa na 1. mieste umiestnila Barbora Jackuliaková 4.A, 2. miesto Veronika Véghová 3.A a Dominika Doróková 4.A, 3. miesto Kristína Košíková 4.B.
Žiaci boli ocenení peknými cenami a diplomami,ktoré sa im veľmi páčili a mali príjemný zážitok zo súťaže.
Mgr. Silvia Koroncziová

                                                    Mikuláš 6.12.2007

     6. decembra sme privítali v našej škole Mikuláša. Nebol sám, sprevádzali ho anjel, čert i Snehulienka. Priniesli nám balíčky, ktoré sme si však museli zaslúžiť - zaspievaním pesničky alebo zarecitovaním básničky. Dúfajme, že nás o rok navštívi znovu.
Pripravili:žiaci 9.A a ich triedna učiteľka
Fotky nájdete vo fotoalbume.

                                

                               Týždeň matematiky pre štvrtákov 3.12.-7.12.2007

     Na škole prebiehala súťaž v riešení matematických úloh a príkladov. Súťaže sa zúčastnilo 30 štvrtákov.
Od pondelka do piatku si žiaci každý deň mohli vybrať pripravené príklady, ktoré vyriešili a hádzali
do pripravenej krabice na nástenke. Úlohy sa každý deň vyhodnotili.
Na prvom mieste sa umiestnila:
Vivien Bónová - 4.A
Na druhom mieste sa umiestnili:
Laura Mihályiová - 4.A
Július Perencsei - 4.B
Jessica Taligová - 4.A
Kristína Košíková - 4.B
Diana Rapiová - 4.B
Tibor Serzódi - 4.B
Marek Nagy - 4.A
Veronika Póczošová - 4.A
Na treťom mieste sa umiestnili:
Barbora Jackuliaková - 4.A
Bianka Čomorová - 4.B
Edina Váradyová - 4.B
Víťazom gratulujeme!
Mária Kubincová a Jarmila Fajčíková
Fotky hľadajte vo fotoalbume. 

                                                    Vianočný program 9.12.2007

     Deti našej školy dňa 9.12.2007 v klube vo Fiľakove už zažili predvianočnú atmosféru v kruhu svojich najbližších.Pod vedením p. učiteliek K. Paľagovej, S. Koroncziovej a p. učiteľa J. Kľuku sa prezentovali rodičom tancami, piesňami,koledami a básňami.Predviedli aj ozajstný Betlehem. Fotografie sú vo fotoalbume.
Mgr. Silvia Kroncziová 


                                   Výtvarná súťaž o "Naj- strigu" a Lucie 13.12. 2007 


     V období „strídžich dní“ v predvianočnom období sa žiaci všetkých ročníkov a tried zapojili do výtvarnej súťaže o „Naj- strigu“. Najkrajšie práce boli vystavené na chodbách školy a vo vestibule a odmenené diplomami.
Vyvrcholením boli „Lucie“ – dievčatá v bielom. Na Luciu 13. decembra povymetali „zlo“ zo všetkých tried.
Mgr. Eva Trčanová a dievčatá z 9.B triedy 


                                 Vydanie 1. čísla nového školského časopisu School 20. 12. 2007 


     Tesne pred vianočnými prázdninami sa nám podarilo zostaviť a vydať 1. číslo časopisu School. Nápad zostaviť ho v nás driemal už dlhú dobu a tak sme sa rozhodli potešiť našich žiakov zaujímavými článkami pred Vianocami. Z technických príčin a nedostatku času sa nám však nepodarilo uspokojiť všetkých záujemcov, ktorým sa ospravedlňujeme a sľubujeme, že ďalšie číslo sa už ujde všetkým. Zároveň dúfame, že sa vám prvé číslo páčilo a zostanete našimi čitateľmi i naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň!
Redakčná rada časopisu School.


                                                     Vianočná výstavka 20. 12. 2007


     Žiačky z Krúžku mladých cukrárov pripravili pre svojich spolužiakov výstavku vianočných medovníčkov. Na výstavke boli vystavené aj ručné práce žiačok z 8.A a 8.B triedy, ktoré vytvorili na hodinách technickej výchovy. Výstavku žiačky usporiadali pod vedením p. uč. Burisovej.
Fotky sú vo fotoalbume, nenechajte si ich ujsť!                                                      Vianočná akadémia 21. 12. 2007

     Na rozlúčku so školou pred vianočnými prázdninami a zároveň na rozlúčku so starým rokom si žiaci našej školy pod vedením svojich učiteľov pripravili pre ostatných spolužiakov vianočnú akadémiu. Videli sme výborné spevácke i tanečné výkony žiakov všetkých ročníkov a dobre sme sa pri tom zabavili. S radosťou sme vystupujúcich odmenili za ich námahu veľkým potleskom. Ďakujeme za pekný program!


                                                  Regionálne kolo v basketbale  8. 1. 2008

     Ako lepšie začať nový rok v škole ako dobrým umiestnením na súťaži? Staršie žiačky obsadili
na regionálnom kole v basketbale krásne 3. miesto! Všetci gratulujeme!


                             Okresné kolo Nestlé basketbalu žiačok základných škôl 15. 1. 2008

     Začiatok roku 2008 so sebou priniesol i víťazstvo dievčat našej školy v basketbalovom zápolení. Oddýchnuté po prázdninách si nenechali ujsť 1. miesto. Gratulujeme! 

 
                                                 Lyžiarsky výcvik 21. 1. - 25. 1. 2008  


     Po týždni sa nám domov vrátili žiaci z lyžiarskeho výcviku. Určite zažili dni naplnené zážitkami z lyžovania a oddychu v peknej prírode.  


                                                        Vitajte, škôlkári! 25. 1. 2008

     Program Veselé dopoludnie ŠKOLA HROU pre predškolákov v telocvični našej školy.Fotky vo fotoalbume.  
 

                                                           Zápis detí do 1. ročníka


     Zápis detí do 1. ročníka našej školy sa uskutočnil 29. 1. 2008. Fotky zo zápisu si môžete pozrieť
vo fotoalbume. 


                                          Matematická olympiáda 4.,5. a 9. ročník - 23.1. a 24.1.2008


     Okresné kolo matematickej olympiády sa tento rok konalo pre 4. ročník 23.1. a pre 5. a 9. ročník 24.1.2008 v Lučenci. Po úspešnom zvládnutí domáceho kola reprezentovali našu školu spomedzi štvrtákov Veronika Póczosová a Miroslav Golian, piataci vyslali Radovana Démutha a deviatakov zastupovali Monika Ďalogová, Monika Schneiderová a Dávid Urbančok.
Mgr. Andrea Jaloviarová


                                                             Karneval 15.2.2008

     V piatok popoludní pred jarnými prázdninami si naši žiačikovia vychutnali karnevalovú atmosféru.
Prišli policajti, princezné, piráti, strašidlá a strigy, športovci a vojaci, zvieratká a kvietky,...
Zábava bola super, nálada stúpala a tombola ponúkala skvelé výhry. Akurát škoda, že som tú peknú tortu opäť nevyhral. Nevadí, hádam o rok!
Fotky z karnevalu sú vo fotoalbume.
školský škriatok

                                      Chemická olympiáda - školské kolo - 14. 2. 2008 

     Tento školský rok sa školského kola chemickej olympiády zúčastnilo 13 žiakov 9. B triedy, z ktorých
do okresného kola postúpili s najvyšším počtom bodov traja žiaci: Dávid Urbančok, Monika Schneiderová a Katarína Dalžufóová.
Mgr. Magdaléna Bábelová 

                                     Geografická olympiáda - okresné kolo - 12.2.2008 

     Okresného kola sa zúčastnilo 10 žiakov z ročníkov 5.-8.
Výsledky: Roman Fehérvári - 8.B - 2.miesto
                Natália Ballová - 5.A - 4.miesto - úspešná riešiteľka
                Marcela Kovácsová - 8.B - 12.miesto - úspešná riešiteľka;
Ďalší zúčastnení na OK: Karin Kovácsová - 5.A
                                   ; Radovan Démuth - 5.A
                                    Simona Murárová - 6.A
                                    Ivan Schneider - 7.A
                                    Jakub Mitter - 7.A
                                    Simona Szamosová - 7.B
                                    Adam Szabó - 8.A
Okresnému kolu predchádzalo školské kolo, na ktorom sa zúčastnilo 29 žiakov našej školy.
Mgr. Aneta Burisová  

                                              Hviezdoslavov Kubín 3.3.2008  

     Tretí marcový deň popoludní sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Účasť bola vysoká. Až 28 žiačikovia si merali svoje sily v náročnej súťaži. Porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších z toľkých šikovných detí. Nakoniec rozhodla nasledovne:
V prednese poézie
1. Gabriela Mágyelová 3.B
2. Michaela Krnáčová 3.B
3. Jessica Taligová 4.A
V prednese prózy
1. Barbora Jackuliaková 4.A
2. Lucia Luptáková 4.A
3. Vanesa Cifferiová 3.B
Fotky zo súťaže nájdete vo fotoalbume.

                                               Basketbal dievčat na našej škole  

     Basketbal si získava na našej škole medzi dievčatami veľkú obľubu. Svedčia o tom i výsledky súťaží, do ktorých sme sa zapojili. V Banskej Bystrici 15. 2. 2008 obsadili mladšie žiačky v krajskom kole Nestlé basketbalu vynikajúce 2.miesto a 27. 2. 2008 obhájilo basketbalové družstvo dievčat pohár riaditeľky ZŠ Mládežnícka. Gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších zápoleniach!
Mgr. Anna Szikorová  

                                                       My a výtvarné súťaže

     V poslednom čase sme sa zapojili do týchto výtvarných súťaží: Európa v škole, Voda - to je keď, Šport - výtvarné práce na "Stolnotenisovú šou". Žiaci pripravovali práce do súťaží individuálne i na výtvarnom krúžku. Najlepšie práce sa posielajú spoločne na jednotlivé akcie. Práce, ktoré sa neposielajú, využijeme na prezentáciu na konci školského roka alebo i pri iných príležitostiach.
Mgr. Eva Trčanová    

                                                    Hviezdoslavov Kubín - II.stupeň - 4. 3. 2008 

     Školského kola súťaže v prednese poézie a prózy sa na druhom stupni zúčastnilo 10 žiakov.
Ich umiestnenia sú nasledovné:
Prednes poézie: 1. Bianka Páleníková - 7.B
                         2. Veronika Takácsová - 7.B
                         3. Mário Kiss - 6.A
Prednes prózy: 1. Natália Ballová - 5.A
                       2. Dominik Šándor - 6.A
                       3. Michaela Molnárová - 6.B
Cenu poroty získala Adriana Petríková - 8.B.
Gratulujeme!
Mgr. Andrea Szőkeová 


                                                     Hviezdoslavov Kubín - 12. 3. 2008  


     Dňa 12. 3. 2008 sa žiaci našej školy zúčastnili výberového obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Matici slovenskej v Lučenci. Do regionálneho kola postúpili v I. kategórii poézie Barborka Jackuliaková zo 4.A a v II. kategórii prózy Natália Ballová z 5.A. Srdečne blahoželáme a držíme päste v regionálnom kole. Veľa šťastia!
Alica Tomiová  


                                                       Turnaj vo vybíjanej 13.3.2008


     13. marca popoludní sa v školskej telocvični uskutočnil veľký turnaj vo vybíjanej. Zúčastnili sa ho žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka.
Po náročných súbojoch skončil turnaj nasledovne:
1. miesto: žiaci z 3.A
2. miesto: žiaci z 3.B
3. miesto: žiaci zo 4.B
4. miesto: žiaci z 2.A a 2.B
Všetkým gratulujeme!!!
Fotky z turaja nájdete vo fotoalbume.
 
                                            Chemická olympiáda - okresné kolo - 14. 3. 2008


     Na okresnom kole chemickej olympiády sa naši žiaci umiestnili nasledovne: Dávid Urbančok a Monika Schneiderová zhodne na 7. mieste a Katarína Dalžufoóvá na 18. mieste.Úspešným riešiteľom blahoželáme!
Mgr. Magdaléna Bábelová 


                                                          Výtvarná súťaž


     "Ako vyzerala krajina, kde žijem, v minulosti a ako si ju predstavujem v budúcnosti" - to bola téma výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili svojimi prácami aj žiaci našej školy. Súťaž bola vyhlásená v rámci projektu Novohrad-Nógrád geopark a spomedzi 109 žiakov základných škôl boli ocenení týto naši žiaci: Karin Kovácsová (5.A) a Tomáš Brusznyai (9.B). Ceny si prevzali 19. marca 2008 v Mestskom kultúrnom stredisku
v rámci medzinárodnej konferencie o Novohradskom geoparku. Srdečne gratulujeme!  


                                                        Pytagoriáda - OK - 1. 4. 2008


     Okresného kolo pytagoriády sa zúčastnili traja žiaci. V kategórii P6 Tichomír Grešina, v kategórii P8 Adam Szabó a v kategórii P7 Ivan Schneider a Dominik Mazák, ktorý sa umiestnil na 5. mieste a je úspešným riešiteľom. Gratulujeme!


                                                          Beseda o dospievaní 2.4.2008


     Pani učiteľky Mgr. D.Szabová a Mgr. M.Kubincová pripravili 2.apríla popoludní pre žiačky 4. ročníka zaujímavú besedu o dospievaní.
Jej cieľom bola príprava dievčat na zložité obdobie dospievania. Dievčatá sa živo zaujímali o danú problematiku, mali množstvo otázok, na ktoré sa im pani učiteľky snažili odpovedať a pripravili pre ne množstvo informačných materiálov. Dievčatá sa už teraz tešia na ďalšiu besedu.
Fotky z besedy sú vo fotoalbume.


                                                       Matematická olympiáda - OK - 9. 4. 2008


      Výborné výsledky z okresného kola MO nám zabezpečili Dominik Mazák (7.B) a Roman Fehérvári (8.B). Dominik Mazák získal v kategórii Z7 krásne 3. miesto a je úspešným riešiteľom a Roman Fehérvári skončil v kategórii Z8 na 4. mieste. V tejto kategórii súťažil aj Adam Szabó (8.A). Gratulujeme im k ich umiestneniu v súťaži!


                                                        Biologická olympiáda - OK - 10. 4. 2008


     Žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili tejto olympiády, sa môžu pochváliť tým, že sa všetci stali úspešnými riešiteľmi súťaže. Tu sú ich mená: Konrád Kiss (8.A), Viktor Ander (8.B), Elena Farkas (8.B) a Zuzana Sabová (8.B). K týmto pekným výsledkom gratulujeme!


                                                        Čo vieš o hviezdach - OK - 10. 4. 2008


      V okresnom kole tejto zaujímavej súťaže o vesmíre našu školu reprezentovali štyria žiaci. V I. kategórii sa na 7. mieste umiestnil Sebastián Szabó (6.A). V II. kategórii bolo umiestnenie nasledovné: Anna-Mária Jaloviarová (8.A) - 6. miesto, Dominik Mazák (7.B) - 7. miesto a Marcel Šimon (9.B) - 10 miesto. Gratulujeme!


                                                         Deň narcisov - 11. 4. 2008


     Do verejnej finančnej zbierky "Povedzte to kvetom" sa zapojila aj naša škola. Žiačky 9.B vyzbierali v tento deň v našom meste krásnu sumu 10 370 Sk na boj proti rakovine. Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme!Fotografie nájdete vo fotoalbume.
Mgr. Magdaléna Bábelová                                                 
                                                                                                       


                                                     Deň Zeme 22.4.2008


     Tento rok sme si opäť pripomenuli vážne problémy, ktoré sa týkajú znečisťovania našej planéty. Na záver naši šikovní žiačikovia nakreslili, ako by mala naša modrá planéta vyzerať. Fotky nájdete vo fotoalbume.

                                                    Mc Donalds cup 29.4.2008


     Aj tento rok sa naši najmenší futbalisti zúčastnili tradičného futbalového turnaja, kde obsadili pekné 2. miesto. Gratulujeme!!!

                                                   Stavanie mája 30.04.2008


     Žiaci našej školy sa zúčastnili na stavaní mája 30.04.2008 pred ZK vo Fiľakove.Svojim vystúpením obohatili kultúrny program.Z vystúpenia mali obrovský úspech a žiaci boli z toho nadšení.Fotky sú vo fotoalbume.
Mgr. S. Koroncziová
                                    
                                                    Beh olympijského dňa - 19. 6. 2008


     V rámci tejto akcie sme si v horúcom počasí odbehli jedno kolo okolo futbalového štadióna. Dalo nám to poriadne zabrať, ale víťazi získali pekné ceny a niečo sa ušlo aj porazeným.
Fotografie hľadajte vo fotoalbume.
       

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Školská 1 Fiľakovo
    Školská 1, 98601 Fiľakovo
  • +421 47 43 81 895
    +421 911 932 188
    +421 47 43 81 987 (Školská jedáleň)

Fotogaléria